Konepajatuotteet

Kirkkaasta teräksestä valmistetut konepajatuotteet

SKM Stainless Oy:n Leppävirran konepajalla suunnitellaan ja valmistetaan säiliö-, putkisto- ja laitekomponentteja ruostumattomista, haponkestävistä, duplex- ja superduplex-teräksistä sekä muista erikoismateriaaleista kuten titaanista ja myös muoveista.

Konepajan tuotevalikoima rakentuu muun muassa erilaisista painesäiliöistä ja -laitteista, varastosäiliöistä, kemikaali- ja palavannesteensäiliöistä, sekoitinsäiliöistä, siiloista, savukaasupesureista (scrubbereista), paikalleen rakennettavien säiliöiden esivalmisteista, putkista ja putkenosista sekä putkistoesivalmisteista. Kaikkia tuotteitamme toimitetaan valmiiksi paikalleen asennettuina kokonaistoimituksina sekä erikseen asiakkaalle räätälöityinä esivalmistekokonaisuuksina. Toimintamme on sertifioitu laatujärjestelmien ISO 9001, SFS-EN 764-5 ja ISO 3834 mukaisesti.

Painesäiliöt ja -laitteet

SKM Stainless Oy:n toimittamat painelaitteet suunnitellaan ja valmistetaan SFS-EN 13445 -standardin mukaisesti. Päätuotteitamme ovat painesäiliöt, joiden materiaalivahvuudet ovat pääsääntöisesti alle 25 mm. Kappalemäärissä mitattuna suurin osa konepajalla valmistettavista painelaitteista on pieniä muutaman kuution kokoisia laitteita, mutta myös suuret painelaitteet ovat meille arkipäivää. Suurimmat konepajallamme valmistetut painelaitteet ovat painaneet yli 60 tonnia.

Painelaitteiden valmistusta säädellään useilla määräyksillä, kuten painelaitelaki (1144/2016), valtioneuvoston asetus painelaitteista (1548/2016), painelaitedirektiivi 2014/68/EU (PED) ja asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016). Painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen pohjana ovat painelaitedirektiivissä määritetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset ja vaatimusten mukaisen valmistuksen arviointimenettelyt. Valmis, säädökset täyttävä painelaite tai laitekokonaisuus CE-merkitään. Näin vakuutamme, että laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty asiaan kuuluvalla tavalla ja säädösten mukaisesti.

Paineastioita
Paineastioita

Varastosäiliöt

Varastosäiliöt ovat tyypillisesti joko paineettomia tai hyvin matalapaineisia, ja niiden suunnittelun lähtökohta on usein soveltuvin osin standardi SFS-EN 14015. Varastosäiliöt eivät ole viranomaissääntelyn piirissä, mikäli säiliön sisältö on vaaratonta. Suunnitelmille voidaan kuitenkin teettää kolmannen osapuolen rakennesuunnitelmien hyväksyntä, asiakkaan niin halutessa.

Jos asiakkaalla ei ole omia normaalista poikkeavia erityisvaatimuksia teknisten yksityiskohtien osalta, rakenteet ja tekniset ratkaisut suunnitellaan usein SKM Stainlessin oman tehdasstandardin mukaisesti. Varastosäiliöiden materiaalivahvuudet ovat tyypillisesti ohuita, 3 – 10 mm. Valmistamme ja asennamme myös paikalleen rakennettavia suursäiliöitä.

2kpl 88m3 varastosäilöitä

Kemikaali- ja palavannesteensäiliöt

Kemikaali- ja palavannesteensäiliöt voivat olla joko paineettomia tai paineellisia. Kemikaali- ja palavannesteensäiliöiden rakennesuunnitelmille haetaan kolmannen osapuolen hyväksynnät joko toimittajan tai tilaajan toimesta. Säiliöissä käytetään mahdollisimman paljon vakioituja ja hyväksi havaittuja rakenneratkaisuja SKM Stainlessin omista tehdasstandardeista. Kuten varastosäiliöissä, myös kemikaali- ja palavannesteensäiliöille tyypilliset seinämävahvuudet ovat ohuita 3 – 10 mm. Tuotantotilojen kapasiteetti riittää isojenkin säiliöiden valmistukseen.

Kemikaalisäiliö

Sekoitinsäiliöt

Sekoitinsäiliöt ovat pääosin standardin SFS-EN 14015 mukaan suunniteltuja. Lujuuslaskennat tehdään FEM-rakenneanalyysin avulla, jotta sekoitinkuormat voidaan ottaa huomioon luotettavasti suunnittelussa ja materiaalimäärittelyssä. Teemme sekoitinsäiliöitä sekä asiakkaidemme valmiiden piirustusten mukaisesti että omaan suunnitteluumme ja tehdasstantardiimme pohjautuen. Tavoitteena on aina asiakkaan kannalta paras kokonaisratkaisu. Varsinaiset sekoittimet asiakkaamme hankkivat hyvin usein itse, mutta tarvittaessa myös ne voidaan sisällyttää toimitukseen. Sekoitinsäiliöitä valmistetaan aina muutaman sadan litran säiliöstä aina työmaalla esivalmisteista koottaviin suuriin kokonaisuuksiin asti.

Sekoitinsäiliöitä

Siilot

Siilojen suunnittelu ja valmistus tapahtuu tyypillisesti SFS-EN 1993-4-1 + AC -standardin mukaisesti. Siilot ovat tyypillisesti kevytrakenteisia tilavuuteensa nähden, ja paino ei näin ollen juuri muodostu rajoittavaksi tekijäksi konepajatuotannossa eikä asennuksessa. Myös siilojen suunnittelussa ja valmistuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan SKM Stainlessin omia vakioituja rakenneratkaisuja.

Elinrarvikesiilon esivalmiste

Savukaasupesurit (scrubberit)

Savukaasupesureita valmistetaan sekä asiakkailta saatujen valmiiden piirustusten perusteella että oman suunnittelun tuottamilla piirustuksilla moniin eri käyttökohteisiin. Varsinaista prosessisuunnittelua emme tee. Savukaasupesureiden suunnitteluun ei ole yhdenmukaistettuja standardeja, joten useimmiten suunnittelu tapahtuu koostamalla suunnitelma useista soveltuvista valmistus- ja tarkastusstandardeista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Savukaasupesureita valmistetaan pienistä muutaman kuution laitteista isoihin kokonaisuuksiin asti. Suurin SKM Stainlessin Leppävirran konepajalla kokonaisena valmistettu pesuri on ollut halkaisijaltaan 8,5 m, korkeudeltaan 20 m ja painoltaan 30 000 kg.

Savukaasupesuri

Putket ja putkenosat

SKM Stainless valmistaa putket standardin SFS-EN 10296-2 mukaan ja putkenosat standardien SFS-EN 10253-3 ja SFS-EN 10253-4 mukaan. Tietyissä erityistapauksissa myös standardin SFS-EN 10217-7 mukaisen putken valmistus on mahdollista. Usein putkia ja putken osia valmistetaan myös muiden erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti.

Ensisijaisesti valmistamme DN600 kokoisia ja sitä suurempia putkia ja putken osia. Tarjoamme tapauskohtaisesti myös pienempiä putkia ja putkenosia. Valmistamme putkia ja putken osia myös erikoismateriaaleista, kuten ldx, duplex, superduplex, titaani, 904L ja SMO.

Putkirahti

Putkistoesivalmisteet

Valmistamme hyvin monentyyppisiä putkistoesivalmisteita pienistä yksittäisistä esivalmisteista suuriin esivalmistuskokonaisuuksiin kaikissa halkaisijadimensioissa ja materiaaleissa. Putkistoesivalmisteita toimitetaan sekä kilpaileville asennusurakoitsijoille että omille asennustyömaillemme. Putkistojen laadukkaalla esivalmistuksella on mahdollista alentaa teollisuusputkistojen asennuksen kokonaiskustannuksia merkittävästi. Myös laadunhallinta on merkittävästi helpompi toteuttaa hallitusti konepajalla kuin suoraan asennuskohteiden vaihtelevissa olosuhteissa.

Putkistoesivalmisteita

Muut prosessilaitteet, -osat ja -komponentit

SKM Stainless Oy valmistaa myös monia muita prosessilaitteita, -osia ja -komponentteja, kuten erilaisia kourustoja, kartiota, muotokappaleita, putkistomoduleja yms. kaikista materiaalivalikoimamme kirkkaista materiaaleista ja muoveista.

Prosessisäiliö

Ruiskupeittaus

SKM Stainlessin Leppävirran tehtaalla on käytössä ruiskupeittaushalli ja -laitteistot. Ruiskupeittaus soveltuu kaikkien kirkkaiden tuotteiden puhdistushapotukseen, mutta etenkin suurien kappaleiden kohdalla se on ylivoimaisesti paras tapa varmistaa virheetön lopputuote myös pinnan puhtauden osalta. SKM Stainlessin ruiskupeittaushalliin mahtuu yli 20 metriä pitkä ja yli 7 m halkaisijainen tuote kokonaisuudessaan. Lähes kaikki konepajan omassa tuotannossa valmistetut tuotteet viimeistellään ruiskupeittauksella. Ruiskupeittauspalvelua myydään myös kilpailijoille sekä muille palvelua tarvitseville.

Kaasukanaviston esivalmiste ruiskupeitattuna